دستگاه تسمه کشدوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعدرب اکاردئونی چوبی - درب اکاردئونی …پمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)

گردهم‌آیی و شب شعر «انجمن ادبی پنجره» برگزار می‌شود