مدیریت هوشمند آبان ۱۴۰۰ نارسایی آبان ۹۸ را بیشتر برملا کرد