اشتباه تاکتیکی ما،جایگزین کردن مسئولان به جای مردم است