جنگنده «میراژ ۲۰۰۰» نیروی هوایی هند سقوط کرد

جنگنده «میراژ ۲۰۰۰» نیروی هوایی هند سقوط کرد