خروج بیمارستان امام حسن بجنورد از وضعیت بحرانی کرونا