حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سقز

حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سقز