۴۶ میلیون و ۶۸۳ هزار نفر علیه کرونا واکسینه شده اند

۴۶ میلیون و ۶۸۳ هزار نفر علیه کرونا واکسینه شده اند