تاکید وزیر صمت بر الزام سیمانی‌ها به ثبت معاملات در سامانه افق