ظریف: ۶ سال عدم اجرای برجام از سوی غرب را مستند کردم