برگزاری همایش طلاب، روحانیون و نخبگان حوزه و دانشگاه کردستان

برگزاری همایش طلاب، روحانیون و نخبگان حوزه و دانشگاه کردستان