فرمانده ناجا به آبادان و خرمشهر سفر کرد

فرمانده ناجا به آبادان و خرمشهر سفر کرد