مدیر جدید روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه منصوب شد