ترافیک در تمامی معابر پایتخت خلوت و روان است /رانندگان از سرعت و سبقت پرهیز نمایند

ترافیک در تمامی معابر پایتخت خلوت و روان است /رانندگان از سرعت و سبقت پرهیز نمایند