دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

هیات عمومی دیوان عدالت به پرداخت معوقات مستمری بازنشستگی رای داد
به گزارش خبرگزاری مهر، کارگرانی که پس از بازنشستگی عادی به موجب رأی کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، شغل تحت تصدی آنها سخت و زیان آور تشخیص داده شده است و شرایط مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از جمله سنوات اشتغال و پرداخت معوقه مربوطه را احراز کرده اند، بازنشستگی عادی ایشان از عادی به سخت و زیان آور و از تاریخ بازنشستگی مشمول بازنشستگی در سخت و زیان آور کرد. پس از مراجعه به دیوان و بررسی در شعب آرا صادر شده در این خصوص، بعضی شعب نسبت به الزام پرداخت معوقات سخت و زیان آور از زمان تأیید، کمیته استانی را الزام آور دانسته و برخی از شعب با توجه به اینکه در زمان اشتغال کارگران، بیمه از کارفرما اخذ شده است زمان بازنشستگی عادی را ملزم دانستند. از آنجایی که در رأی کمیته‌های استانی اشاره شده است چون کارگر در سال‌های قبل در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته و شغل او زیان آور می‌باشد و طبعاً چون بیمه پرداخت شده از زمان بازنشستگی عادی محق اخذ حقوق سخت و زیان آور است، در نتیجه معوقات باید از زمان بازنشستگی و مستمری آن پرداخت شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور حکم بازنشستگی، تأمین اجتماعی را متعهد به پرداخت کرده و این حاکی از ین است که بیمه کارگران در گذشته وجود داشته است منتهی شخص به تازگی از سختی و زیان آور بودن آگاه شده است و با قطعیت رأی دیوان از زمان حاصل شدن آن، تأمین اجتماعی را ملزم به پرداخت می‌نماید. محل تعارض آرا در واقع شروع ذیحق بودن رأی مثبت کمیته استانی دال برسخت و زیان آور بودن است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأمین اجتماعی را نسبت به پرداخت معوقات از زمان بازنشستگی الزام آور دانست. کد خبر 5239084 مهسا شمس