وزیر امورخارجه در جلسه غیرعلنی به نمایندگان مجلس گزارش می‌دهد