واکنش فغانی به صحنه مشکوک در بازی استقلال و نساجی

واکنش فغانی به صحنه مشکوک در بازی استقلال و نساجی