دوره آموزش بازیگریبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، … نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …