تعمیر تلویزیون پاناسونیکساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …فیلم و کاغذ سیلیکون _ نچسبمیکسرمستغرق واجیتاتور