ضعف مدیریت در سومین نشست فرمت مسکو مانع صدور بیانیه مشترک شد