مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از ۱۰۷ میلیون دوز گذشت

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور از ۱۰۷ میلیون دوز گذشت