وزارت نیرو: زلزله امروز آسیبی به شبکه آب و برق زرند کرمان نزد