دانشگاه شهیدبهشتی برای تزریق دز دوم واکسن سینوفارم فراخوان داد