پکن آماده همکاری با ایران، روسیه و پاکستان درخصوص افغانستان است