تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو منوط به نتایج اعتباربخشی دانشگاه‌ها شد
به گزارش خبرنگار مهر، مطابق بند ب ماده ۳ «آیین نامه نحوه تشویق دانشگاه ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور بر اساس نتایج اعتبار بخشی آموزشی» مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی و موضوع نامه شماره ۲۳۵۵/۵۰۰/د مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ معاونت آموزشی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال آینده، تمدید مجوز اجرای دوره و یا صدور مجوز برای رشته مقاطع جدید منوط به نتایج اعتباربخشی دوره‌های آموزشی کنونی دانشگاهها خواهد بود. با توجه به اینکه اعتباربخشی دوره‌های آموزشی از اهداف اصلی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است، اعتباربخشی این دوره ها به منظور تضمین کیفیت اجرای و براساس آئین نامه اعتباربخشی دوره‌های آموزشی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مصوب دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است. طبق مصوبات کمیسیون ملی اعتبار بخشی و برنامه‌ریزی به عمل آمده در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، در نظر است تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتباربخشی کلیه دوره‌های آموزشی در حال اجرا در دانشگاه ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی انجام شود. با توجه به گزارش های موجود، علیرغم اتمام مهلت اولیه و حتی زمان تمدید شده برای انجام ارزیابی درونی برنامه‌های آموزشی در برخی دانشگاهها که در شش ماهه اول سال مکاتبات مربوط به اعتبار بخشی آنان انجام شده است، تاکنون نتایج ارزیابی درونی به کمیته‌های اعتبار بخشی رشته یا دبیرخانه علوم پایه ارسال نشده است، برای آخرین بار زمان بارگزاری مربوط به مستندات استانداردها و سنجه‌های اعتبار بخشی در سامانه اعتبار بخشی دانشگاهها را تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ تمدید شد. انتظار می رود تا ۱۵ آبان ماه ارزیابی درونی انجام و نتایج آن در سامانه وارد شود. در صورت عدم ارسال و برمبنای پیش رای صادره توسط کمیته اعتباربخشی دبیرخانه، موضوع در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی بررسی و رای نهایی صادر خواهد شد. کد خبر 5334425