درخواست وزیر خارجه برای پایان نژادپرستی در سالگرد «دوربان»