روایت عملیات شهید سلیمانی برای نجات مردم آمرلی از چنگ داعش

روایت عملیات شهید سلیمانی برای نجات مردم آمرلی از چنگ داعش