انفجار یک مین کنار جاده ای در شهر کابل

انفجار یک مین کنار جاده ای در شهر کابل