مسابقه ملی طراحی خدمت برای کتابخانه‌ها عمومی ایران برگزار می‌شود

مسابقه ملی طراحی خدمت برای کتابخانه‌ها عمومی ایران برگزار می‌شود