آیا موج ششم کرونا در راه ایران است؟

آیا موج ششم کرونا در راه ایران است؟