به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای کمیته تعیین وضعیت به شرح زیر است: * با توجه به شکایت حامد نوری از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین نورمحمدی محکوم به پرداخت مبلغ ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال شد. * در پرونده شکایت سعید حیدری از باشگاه داماش گیلانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به انضمام مبلغ ۳۰ میلیون و ۵۲۰ هزاریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم گردید. * براساس رای صادر شده در پرونده شکایت کوروش ملکی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۴ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی شد. * در پی شکایت محمدصادق رفیعی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردید. * با توجه به شکایت پرویز کریمی از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت ۳۸ میلیون و ۳۶۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد. آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. کد خبر 4860791