عضویت در شانگهای پایان «غربگرایی محض» و آغاز «نگاه به شرق» است