مدارسی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب می‌شوند

مدارسی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب می‌شوند