گروهی از عناصر وابسته به شبکه‌های ضدانقلاب در شیراز دستگیر شدند

گروهی از عناصر وابسته به شبکه‌های ضدانقلاب در شیراز دستگیر شدند