الحاق یک فروند هواپیمای «فوکر اف۲۷» به یگان هواپیمایی نزاجا