سفرهای میدانی قالیباف برای جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی است