آمریکا به پیمودن مسیر دیپلماتیک در پرونده هسته ای ایران متعهد است