مراسم سالگرد شهادت دکتر فخری زاده در قم

مراسم سالگرد شهادت دکتر فخری زاده در قم