چرا در آبان‌ماه تلفات کرونا به زیر ۵۰ نفر نرسید؟

چرا در آبان‌ماه تلفات کرونا به زیر ۵۰ نفر نرسید؟