دستگاه دوخت دستیتابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …هولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

عبدالحسین بلنده کارگردان سینما بر اثر کرونا درگذشت