گیربکس SEWشارژ کارتریج در محلدستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهاموزشگاه زبان روسی شرق تهران

ترور دانشمندان نشانه پیشرفت ایران در حکمرانی علم و فناوری است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج اساتید کشور، مجتبی زارعی در آیین گرامیداشت دانشگاه تربیت مدرس برای دانشمند شهید دکتر فخری زاده  گفت: نباید ابعاد تئوریک این جنایت فراموش شود از این رو به سهم خود به «خوانش ترور دانشمند شهید فخری زاده در فلسفه سیاسی جدید ایران» پرداخته و در گام نخست می گویم این که شواهد و روایت های مختلفی از استادان برجسته و فیلسوفان کشور، شهید فخری زاده را پیگیر مباحثات فیزیک، فلسفه فیزیک و حکمت الهی، توجه نوین به ذرات برای تبادل اطلاعات از طریق امواج، مشارکت در ساخت رآکتور اراک، مشارکت در تولید سوخت هسته ای، پدافند هسته ای، گسترش علوم لیزر برای دفاع از میهن معرفی می کنند به این معنا است که شهدای دانشمند ترور، با این که خود رفتند و فقدان شان غمبار است اما تاریخ سازشدند به گونه ای که می توان با وجود آنها و دامنه علمی، آموزشی، تحقیقاتی و فناوری آنها، ایران را به قبل و بعد از آنها تقسیم کرد. وی گفت: اگرچه ترور دانشمندان  فیزیک، انرژی های فوق حساس و سپهبد وطن، تلخکامی هایی برای ما به همراه داشته اما خود، معیار و محکی مهم برای این است که نشان دهد ایران در چهل سال اخیر بخاطر تولید علم و دانشمندی موضوعیت یافته است، ایران در ادوار قاجار و بخصوص دوره پهلوی، فاقد دانشمندان علوم نوین و فنون حساس بود. رییس سازمان بسیج اساتید کشورافزود: فهرست ترور استادان از سوی بیگانگان مربوط به دوره اخیر است زیرا اساسا ایران در گذشته موضوعیتی جز استثمار منابعش از سوی قدرت های بزرگ نداشت؛ با این که ترور دانشمندان عملی جنایت کارانه و مستوجب انتقام است اما نشانگر دروغ بزرگ بن بست و فروپاشی در ایران است؛ اگر ایران در حال فروپاشی بود دشمنانش بی نیاز از تولید ویروس های استاکس نت و ساخت بدافزارها برای خرابکاری های صنعت در ایران بودند اما الان همه می دانند جبهه واحد آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی بخش اعظمی از انرژی خود را مصروف اضافه کردن مدارات موازی برای سرایت به داخل قطعات صنعتی و تجهیزات و اضافه کردن سامانه های فریب الکترونیک در محیط ملی  هستند. وی ادامه داد: می توان گفت وقتی دشمنان میهن با بکارگیری صدها و هزاران امکان های انسانی و الکترونیکی و ماهواره ای در پی جنایت ترور و دانشمند کُشی و استاد کُشی هستند پس ایران، دیگر ایران گذشته نیست و به ایران پیشرفته نقل مکان کرده و دیگر، تبیین ها و دعوای ساختگی سنت و تجدد در ایران پیشرفته بی معنا و درگیری اصلی مابین ارتجاع سفید و بزک شده غربی و جریان یافتگی علوم و فنون ایرانی اسلامی است با این گزاره ها می توانیم نتیجه بگیریم که ترور دانشمندان ایران نشانه پیشرفتگی فلسفه سیاسی و حکمرانی در ایران جدید  در بخش های علم و فناوری است. عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس گفت جریان یافتگی علوم و فنون بومی در اختیار دانشمندان ترور شده به سطوح اجتماعی و مردمی بخصوص در حوزه های کشاورزی، صنعت، بهداشت و سلامت از جمله تولید رادیو داروها، آب شیرین کن های هسته ای، رادیو ایزوتوپ های پزشکی در تشخیص و درمان، کیت های تشخیصی کرونا و دانش های مرتبط با پدافند هسته ای برای دفاع از ایرانیان به ما می گوید ترور این استادان نشانه ای از ظهور ایران جدید در لوای دستگاه فکری مولد و دانشمند پرور با نام "فقاهت حکیمانه" در برابر  دستگاه شبه مدرن ارتجاع سفید هم است. کد خبر 5085159 زهرا سیفی