محلول ضدعفونی کننده گیاهی فوراکوجارو برقی رباتیک لیکتروکس مدلZK901انواع دستگاه های ساشه زن پودری، …فروش رم 4 و 8 گیگ DDR3

انجام ۵۰۰ مورد بازرسی از دادسراهای استان تهران در سال ۹۹
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی، اظهار داشت: این معاونت در سال ۱۳۹۹، از تمامی نواحی دادسراهای تهران عمومی و انقلاب استان تهران، دوایر ناظر بر زندان، اداره سجل کیفری و امور نمایندگی‌ها و تخلیه منازل سازمانی و دادگاه‌های بخش استان تهران (در حیطه وظایف دادستان) حداقل یک نوبت بازرسی داشته و نتایج آن را به مراجع ذی ربط منعکس نموده است. به گفته وی، در این بازرسی‌ها عملکرد مراجع هدف بر مبنای ۲۳ شاخص مشخص مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته و به محورهایی از قبیل ارزیابی عملکرد قضات، آمار عملکرد شعب از حیث میزان ورودی، موجودی و مختومه شدن پرونده‌ها، جلب رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع، وضعیت پرونده‌های خاص، عملکرد در حوزه سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیک، وضعیت پرونده‌های مسن، کیفیت نظارت بر ضابطین، عملکرد حوزه‌های قضائی از حیث ارجاع پرونده‌ها در بدو ورود به دادسرا و رعایت بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ارجاع پرونده‌ها در جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف، اجرای سند تحول قضائی، اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا قضائی، اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، اجرای آئین نامه نحوه اجرای احکام، عملکرد قضات و سرپرستان در حوزه نظارت بر امور زندانیان و اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و وضعیت ساختمان اداری و تجهیزات، امکانات و امور فرهنگی و رفاهی کارکنان توجه شده است. معاون بازرسی و نظارت دادستانی تهران تصریح کرد: در این بازرسی‌ها عملکرد قضات و دادیاران بر مبنای شاخص‌های ارزیابی کاربرگ قضائی شامل دانش، مهارت و قدرت استنباط و شم قضائی، مستند و مستدل نویسی آرا و تصمیمات قضائی، نظارت بر امور و عوامل زیرمجموعه، رعایت نظم و انضباط اداری، رعایت اصول و تشریفات دادرسی، رعایت زمان متعارف رسیدگی، خوانا نویسی و رعایت آئین نگارش حقوقی، حسن رفتار با همکاران، رعایت شأن قضائی و حسن شهرت، اطاله دادرسی و عدم تعلل در انجام امور محوله مورد پایش و نظارت قرار گرفته است. نجفی اضافه کرد: پس از جمع بندی یافته‌های ارائه شده توسط اعضای هیئت بازرسی گزارش مشاهدات به شرح مبسوط تهیه و نواقص هر حوزه قضائی به صورت جداگانه به دادستان محترم تهران و سرپرستان واحدهای قضائی اعلام شده است. معاون نظارت و بازرسی دادستانی تهران گفت: بر اساس تقسیم کار به عمل آمده اعضای هیئت‌های بازرسی در دو حوزه قضائی و اداری با رعایت شأن و کرامت همکاران قضائی و اداری با حضور در شعب، بایگانی و دفاتر ضمن مطالعه خلاصه چند پرونده و نظارت بر نحوه انجام امور اداری، نواقص موجود را به همکاران قضائی و اداری تذکر داده اند. کد خبر 5190883