نباید نخبگان را ناامید کرد/ در برابر استعداد جوانان کشورمان مسئولیم