دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهثبت شرکت و برند صداقتهلدینگ تجارت بین الملل بهمردتعمیر تلویزیون سونی

تصویری از اسماعیلی که گل خود را به مدافع مغضوب مجیدی تقدیم کرد!