اخبار مهم بانک مرکزیدلاراهوازخودروگازوزارت نفتوزارت جهاد کشاورزیبودجه ۹۹آلمانهمراه اول