۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونا تزریق شده است