کیفیت هوای تهران در آستانه ورود به شرایط نامطلوب است