باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …سرورنگارائه انواع دستگاه حضور و غیابگیت کنترل تردد

مخالفت کشورهای غرب آسیا با برگزاری متمرکز لیگ قهرمانان