بازگشت آلاینده ازن به هوای پایتخت/ هوای پایتخت سالم است