رعایت نکردن سقف پذیرش مسافر، موجب تعلیق مجوز پرواز ۷ شرکت شد