بازدید میدانی وزیر بهداشت از فرودگاه امام(ره)

بازدید میدانی وزیر بهداشت از فرودگاه امام(ره)